Tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội

Hai cách chính để tạo khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn là thông qua bí danh email và biểu mẫu liên hệ trên trang web. Odoo tự động tạo khách hàng tiềm năng trong CRM của bạn bất cứ khi nào ai đó gửi tin nhắn đến bí danh email của Nhóm bán hàng hoặc điền vào biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn.

Tạo email bí danh

Mỗi Nhóm bán hàng có thể sử dụng bí danh email duy nhất của riêng mình để tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội. Bất kỳ email nào được gửi đến bí danh email của Nhóm bán hàng sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng (nếu khách hàng tiềm năng được kích hoạt trong cài đặt CRM của bạn) hoặc một cơ hội trong quy trình cho nhóm cụ thể đó. Cấu hình bí danh email tùy chỉnh trên trang cấu hình cho từng Nhóm bán hàng bằng cách điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng

Sử dụng contact form trên website

Theo mặc định, trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web của bạn hiển thị Biểu mẫu liên hệ sẵn sàng sử dụng của Odoo. Bất cứ khi nào ai đó gửi biểu mẫu này, một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội sẽ được tạo trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt Biểu mẫu liên hệ bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Trang web ‣ Truy cập Trang web ‣ Tùy chỉnh ‣ Biểu mẫu liên hệ.

Khi Biểu mẫu bị vô hiệu hóa, trang Liên hệ với chúng tôi chỉ hiển thị một nút để gửi email trực tiếp cho công ty của bạn. Bất kỳ email nào được gửi theo cách này sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng/cơ hội.


Chọn Nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng nào được tự động chỉ định cho khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo từ Biểu mẫu liên hệ bằng cách đi tới Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Giao tiếp.


Cá thể hóa form liên hệ

Biểu mẫu liên hệ có thể được tùy chỉnh theo thông tin cụ thể mà nhóm của bạn cần bằng cách sử dụng mô-đun Trình tạo biểu mẫu miễn phí.

Mô-đun Trình tạo biểu mẫu được cài đặt tự động khi phần tử Biểu mẫu được thêm vào trang web thông qua Trình tạo trang web. Nó cũng có thể được cài đặt thủ công từ trang Ứng dụng.


Các biểu mẫu có thể được tạo từ đầu để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, trang Liên hệ với chúng tôi mặc định của Odoo được thiết kế để phù hợp với hầu hết nhu cầu của người dùng. Bắt đầu với biểu mẫu mặc định và sửa đổi từ đó.

Chỉnh sửa form liên hệ

Trong chế độ Chỉnh sửa trên trang web của bạn, nhấp vào bất kỳ trường nào để bắt đầu chỉnh sửa. Thông tin sau có thể được chỉnh sửa cho từng trường trên Biểu mẫu liên hệ:

  • Loại: Chọn tùy chọn trường tùy chỉnh hoặc trường hiện có. Ví dụ bao gồm điện thoại, tải tập tin lên, ngôn ngữ, v.v.
  • Loại đầu vào: Xác định loại mục nhập mà khách hàng nên nhập. Các tùy chọn có sẵn là văn bản, email, điện thoại và URL.
  • Trình giữ chỗ đầu vào: Nhập ví dụ để hướng dẫn người dùng cách nhập thông tin có định dạng quan trọng, chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email.
  • Tên nhãn: Nhập tên hiển thị để hiển thị cho người dùng những thông tin cần thiết từ họ.
  • Vị trí Nhãn: Chọn cách căn chỉnh nhãn với phần còn lại của biểu mẫu. Nhãn có thể được ẩn, phía trên trường, ở phía bên trái của trường hoặc được điều chỉnh bên phải và gần trường hơn.
  • Bắt buộc: Chuyển đổi tùy chọn này để biết thông tin mà bạn thực sự cần nhập.
  • Ẩn: Chuyển đổi tùy chọn này để ẩn trường mà không xóa nó.
  • Hiển thị trên thiết bị di động: Chuyển đổi tùy chọn này để hiển thị trường cho người dùng trên thiết bị di động.


Theo mặc định, khi Biểu mẫu được gửi, nó sẽ gửi cho bạn một email có thông tin khách hàng đã nhập. Thay vào đó, để nó tự động tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội, hãy chỉnh sửa Biểu mẫu và chọn Tạo cơ hội làm Hành động.

Nếu khách hàng tiềm năng được kích hoạt trong cài đặt CRM của bạn thì việc chọn Tạo cơ hội sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng. Để tìm hiểu thêm về cách kích hoạt khách hàng tiềm năng trong cài đặt CRM, hãy chuyển đến phần Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn