Một giải pháp cho mọi nhu cầu

Website

Sales

Tài chính

Tài liệu

Quản lý tài liệu

Spreadsheets

Quản lý các tài liệu spreadsheets

Kho và sản xuất

Nhân sự

Marketing

Tự động hóa marketing

Xây dựng các kế hoạch marketing

Marketing trên MXH

Quản lý các bài viết trên các MXH

Marketing qua email

Thiết kế và gửi email

Sự kiện

Tổ chức các sự kiện, bán vé

Marketing qua SMS

Thiết kế và gửi tin nhắn SMS

Khảo sát

Tổ chức các cuộc khảo sát

Dịch vụ

Dự án

Quản lý dự án

Hỗ trợ

Theo dõi các phiếu yêu cầu hỗ trợ

Referral

Giới thiệu công việc tới bạn bè

Kế hoạch

Quản lý kế hoạch công việc

Dịch vụ hiện trường

Thực hiện các kế hoạch hiện trường

Lịch hẹn

Quản lý lịch hẹn với khách hàng

Năng suất

Thảo luận

Chat, trao đổi nội bộ

VOIP

Tạo và nhận cuộc gọi

Phê duyệt

Tạo và phê duyệt yêu cầu

Kiến thức

Quản lý thư viện kiến thức

Internet vạn vật

Kết nối các thiết bị IoT

Liên hệ demo