E-learning

Ứng dụng e-Learning cho phép bạn dễ dàng tải lên nội dung, xác định mục tiêu học tập, quản lý người tham dự, đánh giá sự tiến bộ của học sinh và thậm chí thiết lập phần thưởng. Thu hút người tham gia vào trải nghiệm học tập có ý nghĩa sẽ nâng cao sự chú ý của họ và thúc đẩy năng suất cao hơn.