Các hoạt động

Hoạt động là các nhiệm vụ tiếp theo được gắn với một bản ghi trong cơ sở dữ liệu Odoo. Các hoạt động có thể được lên lịch trên bất kỳ trang nào của cơ sở dữ liệu có chứa chuỗi trò chuyện, chế độ xem kanban, chế độ xem danh sách hoặc chế độ xem hoạt động của một ứng dụng.

Lên lịch hoạt động

Tạo hoạt động bằng cách nhấp vào nút "Lên lịch hoạt động", nằm ở đầu cuộc trò chuyện trên bất kỳ bản ghi nào. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, chọn Loại hoạt động từ menu thả xuống.

Mỗi ứng dụng có một danh sách các loại hoạt động tương ứng. Ví dụ: với ứng dụng CRM, để xem và chỉnh sửa các loại hoạt động, truy cập CRM app ‣ Configuration ‣ Activity Types.

Nhập tiêu đề cho hoạt động vào trường Tóm tắt, nằm trong cửa sổ bật lên Lịch hoạt động.


Để chỉ định hoạt động cho một người dùng khác, hãy chọn tên từ menu thả xuống Được chỉ định cho. Nếu không, người dùng tạo hoạt động sẽ tự động được chỉ định.


Cuối cùng, vui lòng thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào vào trường Ghi chú tùy chọn.

Trường Ngày đến hạn trên cửa sổ bật lên được tự động điền dựa trên cài đặt cấu hình cho loại hoạt động đã chọn. Tuy nhiên, ngày này có thể được thay đổi bằng cách chọn một ngày trên lịch trong trường Ngày đến hạn.

Cuối cùng, nhấp vào một trong các nút sau:


  • Lịch trình: thêm hoạt động vào cuộc trò chuyện trong Hoạt động đã lên kế hoạch.
  • Đánh dấu là xong: thêm chi tiết về hoạt động vào cuộc trò chuyện trong Hôm nay. Hoạt động không được lên lịch, nó tự động được đánh dấu là đã hoàn thành.
  • Hoàn thành & Lên lịch Tiếp theo: thêm nhiệm vụ trong Hôm nay được đánh dấu là xong và mở một cửa sổ hoạt động mới.
  • Loại bỏ: loại bỏ mọi thay đổi được thực hiện trên cửa sổ bật lên.


Tùy thuộc vào loại hoạt động, nút Ấn định có thể được thay thế bằng nút Lưu hoặc nút Mở Lịch.

Các hoạt động đã lên lịch sẽ được thêm vào cuộc trò chuyện để ghi lại trong phần Hoạt động đã lên kế hoạch.

Các hoạt động cũng có thể được lên lịch từ chế độ xem Kanban, danh sách hoặc hoạt động của ứng dụng.

Kanban view


Danh sách


Hoạt động


Màu sắc của hoạt động và mối quan hệ của chúng với ngày hết hạn của hoạt động là nhất quán trong toàn bộ Odoo, bất kể loại hoạt động hay chế độ xem.


  • Các hoạt động xuất hiện màu xanh lá cây cho biết ngày đến hạn trong tương lai.
  • Màu vàng cho biết ngày hết hạn của hoạt động là hôm nay.
  • Màu đỏ cho biết hoạt động đã quá hạn và ngày đến hạn đã trôi qua.

Ví dụ: nếu một hoạt động được tạo cho một cuộc gọi điện thoại và đã qua ngày đến hạn thì hoạt động đó sẽ xuất hiện với một chiếc điện thoại màu đỏ ở chế độ xem danh sách và đồng hồ màu đỏ ở chế độ xem kanban.

Xem các hoạt động đã lên lịch

Để xem các hoạt động đã lên lịch, hãy mở ứng dụng Bán hàng hoặc ứng dụng CRM và nhấp vào biểu tượng 🕘 (đồng hồ), nằm ở phía ngoài cùng bên phải của các tùy chọn xem khác.


Làm như vậy sẽ mở menu hoạt động, hiển thị tất cả các hoạt động đã lên lịch cho người dùng theo mặc định. Để hiển thị tất cả hoạt động của mọi người dùng, hãy xóa bộ lọc "My pipeline" khỏi thanh Tìm kiếm….


Để xem danh sách tổng hợp các hoạt động được phân tách theo ứng dụng nơi chúng được tạo và theo thời hạn, hãy nhấp vào biểu tượng 🕘 (đồng hồ) trên menu tiêu đề để xem các hoạt động cho ứng dụng cụ thể đó trong menu thả xuống.


Thêm ghi chú mớiYêu cầu tài liệu xuất hiện ở cuối menu thả xuống này khi nhấp vào biểu tượng 🕘 (đồng hồ) trên menu tiêu đề.

Chỉnh sửa các loại hoạt động

Để định cấu hình các loại hoạt động trong cơ sở dữ liệu, hãy đi tới ứng dụng Cài đặt ‣ Thảo luận ‣ Hoạt động ‣ Loại hoạt động.

Làm như vậy sẽ hiển thị trang Loại hoạt động, nơi tìm thấy các loại hoạt động hiện có.


Để chỉnh sửa loại hoạt động hiện có, hãy chọn loại hoạt động đó từ danh sách, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa. Để tạo loại hoạt động mới, hãy nhấp vào Tạo.


Ở đầu biểu mẫu loại hoạt động trống, hãy bắt đầu bằng cách chọn Tên cho loại hoạt động mới.

Cài đặt hoạt động

Trường Thực hiện chỉ định mục đích của hoạt động. Một số hành động kích hoạt các hành vi cụ thể sau khi một hoạt động được lên lịch:

  • Nếu Tải tài liệu lên được chọn, liên kết để tải tài liệu lên sẽ được thêm trực tiếp vào hoạt động đã lên kế hoạch trong cuộc trò chuyện.
  • Nếu Cuộc gọi điện thoại hoặc Cuộc họp được chọn, người dùng có tùy chọn mở lịch của mình để sắp xếp thời gian cho hoạt động này.
  • Nếu Chữ ký yêu cầu được chọn, một liên kết sẽ được thêm vào hoạt động đã lên kế hoạch trong cuộc trò chuyện để mở ra cửa sổ bật lên yêu cầu chữ ký.

Các hành động có sẵn để chọn cho một loại hoạt động sẽ khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng hiện được cài đặt trong cơ sở dữ liệu.

Người dùng mặc định

Để tự động chỉ định hoạt động này cho một người dùng cụ thể khi loại hoạt động này được lên lịch, hãy chọn tên từ menu thả xuống Người dùng mặc định. Nếu trường này được để trống thì hoạt động sẽ được gán cho người dùng tạo hoạt động đó.

Tóm tắt mặc định

Để bao gồm các ghi chú bất cứ khi nào loại hoạt động này được tạo, hãy nhập chúng vào trường Tóm tắt mặc định.

Thông tin trong trường Người dùng mặc địnhTóm tắt mặc định được đưa vào khi một hoạt động được tạo. Tuy nhiên, chúng có thể được thay đổi trước khi hoạt động được lên lịch hoặc lưu.

Hoạt động tiếp theo

Để tự động đề xuất hoặc kích hoạt một hoạt động mới sau khi một hoạt động được đánh dấu là hoàn thành, Loại Xâu Chuỗi phải được đặt.

Gợi ý hoạt động tiếp theo

Trong trường Loại xâu chuỗi, chọn Đề xuất hoạt động tiếp theo. Khi làm như vậy, trường bên dưới sẽ thay đổi thành: Đề xuất. Nhấp vào menu thả xuống Trường Đề xuất để chọn bất kỳ hoạt động nào cần đề xuất làm nhiệm vụ tiếp theo cho loại hoạt động này.


Trong trường Ấn định, chọn thời hạn mặc định cho các hoạt động này. Để làm như vậy, hãy định cấu hình số Ngày, Tuần hoặc Tháng mong muốn. Sau đó, quyết định xem việc đó sẽ diễn ra sau ngày hoàn thành hay sau thời hạn hoạt động trước đó.


Thông tin trường Lịch trình này có thể được thay đổi trước khi hoạt động được lên lịch.


Khi tất cả các cấu hình đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Nếu một hoạt động có Loại xâu chuỗi được đặt thành Đề xuất hoạt động tiếp theo và có các hoạt động được liệt kê trong trường Đề xuất thì người dùng sẽ nhận được đề xuất cho các hoạt động ở các bước tiếp theo.

Kích hoạt hoạt động tiếp theo

Đặt Loại xâu chuỗi thành Kích hoạt Hoạt động tiếp theo sẽ ngay lập tức khởi chạy hoạt động tiếp theo sau khi hoạt động trước đó hoàn thành.


Nếu Kích hoạt Hoạt động Tiếp theo được chọn trong trường Loại xâu Chuỗi, trường bên dưới sẽ thay đổi thành: Bộ khởi động. Từ menu thả xuống, hãy chọn hoạt động sẽ được khởi chạy sau khi hoạt động này hoàn tất.


Trong trường Ấn định, chọn thời hạn mặc định cho các hoạt động này. Để làm như vậy, hãy định cấu hình số Ngày, Tuần hoặc Tháng mong muốn. Sau đó, quyết định xem việc đó sẽ diễn ra sau ngày hoàn thành hay sau thời hạn hoạt động trước đó.


Thông tin trường ấn định này có thể được thay đổi trước khi hoạt động được lên lịch.


Khi tất cả các cấu hình đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Khi một hoạt động có Loại xâu chuỗi được đặt thành Kích hoạt hoạt động tiếp theo, việc đánh dấu hoạt động là Hoàn thành sẽ ngay lập tức khởi chạy hoạt động tiếp theo được liệt kê trong trường Kích hoạt


Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn