Tìm kiếm tiềm năng

Khai thác khách hàng tiềm năng là một tính năng cho phép người dùng CRM tạo khách hàng tiềm năng mới trực tiếp vào cơ sở dữ liệu Odoo của họ. Để đảm bảo chất lượng chì, sản lượng khai thác chì được xác định theo nhiều tiêu chí lọc khác nhau, chẳng hạn như quốc gia, quy mô công ty và ngành.

Tùy chỉnh

Để bắt đầu, hãy đi tới CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Tìm kiếm cơ hội.


Tạo tiềm năng

Sau khi cài đặt Khai thác khách hàng tiềm năng được kích hoạt, một nút mới có tên Tạo khách hàng tiềm năng sẽ có sẵn để sử dụng trong quy trình CRM. Yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng cũng có sẵn thông qua CRM ‣ Cấu hình ‣ Yêu cầu khai thác khách hàng tiềm năng hoặc thông qua CRM ‣ Khách hàng tiềm năng ‣ Khách hàng tiềm năng trong đó nút Tạo khách hàng tiềm năng cũng có sẵn.

Nhấp vào nút Tạo khách hàng tiềm năng và một cửa sổ sẽ xuất hiện cung cấp nhiều tiêu chí khác nhau để tạo khách hàng tiềm năng.

Chọn tạo khách hàng tiềm năng cho Công ty để chỉ lấy thông tin công ty hoặc chọn Công ty và Người liên hệ của họ để lấy thông tin công ty cũng như thông tin liên hệ của từng nhân viên. Khi nhắm mục tiêu Công ty và Người liên hệ của họ, có một tùy chọn để lọc người liên hệ dựa trên Vai trò hoặc Thâm niên.


Các tùy chọn lọc bổ sung bao gồm:


  • Quy mô: lọc khách hàng tiềm năng dựa trên số lượng nhân viên tại công ty
  • Quốc gia: lọc khách hàng tiềm năng dựa trên quốc gia (hoặc các quốc gia) mà họ sinh sống
  • Các tiểu bang: lọc thêm các khách hàng tiềm năng dựa trên tiểu bang mà chúng nằm trong đó, nếu có
  • Các ngành: lọc khách hàng tiềm năng dựa trên ngành cụ thể mà họ làm việc
  • Nhóm bán hàng: chọn Nhóm bán hàng mà khách hàng tiềm năng sẽ được chỉ định
  • Nhân viên bán hàng: chọn (những) người trong Nhóm bán hàng mà khách hàng tiềm năng sẽ được chỉ định
  • Thẻ mặc định: chọn thẻ nào được áp dụng trực tiếp cho khách hàng tiềm năng sau khi tìm thấy

Chi phí

Khai thác khách hàng tiềm năng là một tính năng Mua hàng trong ứng dụng và mỗi khách hàng tiềm năng được tạo ra sẽ tốn một tín dụng.


Việc chọn tạo Công ty và Địa chỉ liên hệ của họ sẽ tốn thêm một khoản tín dụng cho mỗi địa chỉ liên hệ được tạo.

Xem tại đây để biết thông tin đầy đủ về giá: Tạo khách hàng tiềm năng bằng Odoo IAP.

Để mua tín dụng, hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Trong phần Tạo khách hàng tiềm năng, bên dưới tính năng Khai thác khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào Mua tín dụng.

Bạn cũng có thể mua tín dụng bằng cách điều hướng đến Cài đặt ‣ Cài đặt chung. Trong phần Mua hàng trong ứng dụng, dưới tính năng IAP của Odoo, hãy nhấp vào Xem dịch vụ của tôi.


Người dùng Odoo Online (SaaS) Enterprise tự động có tín dụng dùng thử miễn phí trong cơ sở dữ liệu của họ để kiểm tra mọi tính năng IAP.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn