Phân tích pipeline

Ứng dụng CRM quản lý quy trình bán hàng khi khách hàng tiềm năng/cơ hội chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ bắt đầu đến bán hàng (Thắng) hoặc lưu trữ (Mất).

Sau khi tổ chức quy trình, hãy sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và báo cáo có sẵn trên trang Phân tích pipeline để hiểu rõ hơn về tính hiệu quả của pipeline và người dùng của nó.


Để truy cập trang Phân tích quy trình, hãy truy cập ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình.


Điều hướng trang phân tích pipeline

Khi truy cập trang Phân tích pipeline, một biểu đồ thanh hiển thị các khách hàng tiềm năng trong năm qua sẽ tự động xuất hiện. Các thanh biểu thị số lượng khách hàng tiềm năng trong từng giai đoạn của quy trình bán hàng, được mã hóa màu để hiển thị tháng mà khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn đó.


Các phần tử tương tác của trang Phân tích pipeline xử lý biểu đồ để báo cáo các số liệu khác nhau trong một số chế độ xem. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các phần tử bao gồm:


Hành động: được biểu thị bằng biểu tượng ⚙️ (bánh răng), nằm bên cạnh tiêu đề trang Phân tích pipeline. Khi được nhấp vào, menu thả xuống sẽ xuất hiện với ba tùy chọn, mỗi tùy chọn có menu phụ riêng: Kiến thức, Trang tổng quan, Bảng tính. (Xem Lưu và chia sẻ báo cáo để biết thêm thông tin)


 • Tùy chọn Kiến thức dùng để liên kết đến hoặc chèn biểu đồ vào bài viết trong ứng dụng Kiến thức.
 • Tùy chọn Trang tổng quan dùng để thêm biểu đồ vào trang tổng quan trong ứng dụng Trang tổng quan.
 • Tùy chọn Bảng tính dùng để liên kết biểu đồ trong bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.


Thanh tìm kiếm…: hiển thị các bộ lọc và nhóm hiện đang được áp dụng cho biểu đồ. Để thêm bộ lọc/nhóm mới, hãy nhập chúng vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) ở cuối thanh để mở menu tùy chọn thả xuống. (Xem Tùy chọn tìm kiếm để biết thêm thông tin)


Ở góc trên bên phải, có các tùy chọn xem được biểu thị bằng các biểu tượng khác nhau. (Xem Tùy chọn xem để biết thêm thông tin)


 • Chế độ xem biểu đồ: hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ thanh. Đây là chế độ xem mặc định.
 • Chế độ xem trục: hiển thị dữ liệu trong bảng số liệu được phân loại, có thể tùy chỉnh.
 • Chế độ xem nhóm: hiển thị và sắp xếp dữ liệu, dựa trên tuần Ngày tạoNgày đóng (mặc định), ngày, tháng hoặc năm của chúng.
 • Chế độ xem danh sách: hiển thị dữ liệu trong một danh sách.


Nằm ở phía bên trái của trang, bên dưới tiêu đề trang Phân tích pipeline, có nhiều tùy chọn xem và bộ lọc có thể định cấu hình hơn.


 • Thước đo: mở menu thả xuống gồm các tùy chọn đo lường khác nhau có thể được nhìn thấy trong chế độ xem biểu đồ, trục hoặc nhóm. Menu thả xuống Đo lường không có sẵn trong chế độ xem danh sách. (Xem Tùy chọn thước đo để biết thêm thông tin)
 • Chèn vào Bảng tính: mở cửa sổ bật lên với các tùy chọn để thêm biểu đồ hoặc bảng tổng hợp vào bảng tính trong ứng dụng Tài liệu hoặc trang tổng quan trong ứng dụng Trang tổng quan. Tùy chọn này không có sẵn trong chế độ xem nhóm hoặc danh sách.


Với chế độ xem biểu đồ được chọn, có sẵn các tùy chọn sau:


 • Biểu đồ cột: chuyển biểu đồ sang biểu đồ thanh.
 • Biểu đồ đường: chuyển biểu đồ thành biểu đồ đường.
 • Biểu đồ hình tròn: chuyển biểu đồ sang biểu đồ hình tròn.
 • Xếp chồng: khi được chọn, kết quả của từng giai đoạn của biểu đồ sẽ được xếp chồng lên nhau. Khi không được chọn, kết quả ở mỗi giai đoạn sẽ được hiển thị dưới dạng các thanh riêng lẻ.
 • Giảm dần: sắp xếp lại các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để bỏ chọn nó. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không có sẵn.
 • Tăng dần: sắp xếp lại các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để bỏ chọn nó. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không có sẵn.


Với chế độ xem trục được chọn, có sẵn các tùy chọn sau:


 • Flip Axis: lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.
 • Mở rộng tất cả: khi các nhóm bổ sung được chọn bằng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.
 • Download xlsx: tải bảng dưới dạng file Excel.
Tùy chọn tìm kiếm

Trang Phân tích pipeline có thể được tùy chỉnh với nhiều bộ lọc và tùy chọn nhóm khác nhau.


Để thêm tiêu chí tìm kiếm mới, hãy nhập tiêu chí mong muốn vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm tất cả các tùy chọn. Xem các phần bên dưới để biết thêm thông tin về chức năng của từng tùy chọn.


Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh

Ngoài các tùy chọn được tạo sẵn trong thanh tìm kiếm, trang Phân tích pipeline cũng có thể sử dụng các bộ lọc và nhóm tùy chỉnh.


Bộ lọc tùy chỉnh là các quy tắc phức tạp giúp tùy chỉnh thêm kết quả tìm kiếm, trong khi các nhóm tùy chỉnh hiển thị thông tin theo cách có tổ chức hơn.

Để thêm bộ lọc tùy chỉnh:


 1. Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh Tìm kiếm….
 2. Trong menu thả xuống, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
 3. Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh xuất hiện với quy tắc mặc định (Quốc gia ở _____) bao gồm ba trường duy nhất. Các trường này có thể được chỉnh sửa để tạo quy tắc tùy chỉnh và có thể thêm nhiều quy tắc vào một bộ lọc tùy chỉnh.
 4. Để chỉnh sửa quy tắc, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào trường đầu tiên (Quốc gia) và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường đầu tiên xác định chủ đề chính của quy tắc.
 5. Tiếp theo, nhấp vào trường thứ hai và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ hai xác định mối quan hệ của trường thứ nhất và trường thứ ba và thường là câu lệnh bằng hoặc không bằng, nhưng cũng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, v.v.
 6. Cuối cùng, nhấp vào trường thứ ba và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ ba xác định chủ đề phụ của quy tắc.
 7. Với cả ba trường được chọn, quy tắc đã hoàn tất.


 • Để thêm các quy tắc khác: nhấp vào Quy tắc mới và lặp lại các bước 4-7 nếu cần.
 • Để xóa quy tắc: nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) ở bên phải quy tắc.
 • Để sao chép quy tắc hiện có: nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc.
 • Để tạo các quy tắc phức tạp hơn: nhấp vào biểu tượng Thêm nhánh ở bên phải quy tắc. Điều này bổ sung thêm một công cụ sửa đổi khác bên dưới quy tắc thêm câu lệnh “tất cả” hoặc “bất kỳ trong số”.

8. Khi tất cả các quy tắc đã được thêm vào, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm.


 • Để xóa bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh bộ lọc trên thanh tìm kiếm.

Để thêm một nhóm tùy chỉnh:


 1. Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh tìm kiếm.
 2. Trong menu thả xuống xuất hiện, nhấp vào Thêm nhóm tùy chỉnh.
 3. Cuộn qua các tùy chọn trong menu thả xuống và chọn một hoặc nhiều nhóm.


 • Để xóa nhóm tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh nhóm tùy chỉnh trên thanh tìm kiếm.
Tùy chỉnh thước đo

Theo mặc định, trang Phân tích pipeline đo lường tổng số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm nhưng có thể thay đổi để đo lường các mục quan tâm khác.


Để thay đổi số đo đã chọn, hãy nhấp vào nút Thước đo ở phía trên bên trái của trang và chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống:


 • Số ngày chỉ định: đo số ngày cần chỉ định một khách hàng tiềm năng sau khi tạo.
 • Số ngày cần đóng: đo số ngày cần đóng khách hàng tiềm năng (được đánh dấu là Thắng).
 • Số ngày chuyển đổi: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng cần chuyển đổi thành cơ hội.
 • Đã vượt quá Ngày kết thúc: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng vượt quá Ngày kết thúc dự kiến.
 • MRR dự kiến: đo lường Doanh thu định kỳ dự kiến của khách hàng tiềm năng.
 • Doanh thu dự kiến: đo lường Doanh thu dự kiến của khách hàng tiềm năng.
 • MRR được chia theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ hàng tháng được chia theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
 • Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
 • Doanh thu theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
 • Doanh thu định kỳ: đo lường Doanh thu định kỳ của khách hàng tiềm năng.
 • Đếm: đo tổng số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Tùy chọn xem

Sau khi định cấu hình bộ lọc, nhóm và phép đo, trang Phân tích pipeline có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Theo mặc định, trang sử dụng chế độ xem biểu đồ nhưng có thể được thay đổi thành chế độ xem trục, chế độ xem nhóm hoặc chế độ xem danh sách.


Để thay đổi quy trình sang chế độ xem khác, hãy nhấp vào một trong bốn biểu tượng chế độ xem, nằm ở phía trên bên phải của trang Phân tích pipeline.

Tạo báo cáo

Sau khi hiểu cách điều hướng trang phân tích pipeline, trang Phân tích pipeline có thể được sử dụng để tạo và chia sẻ các báo cáo khác nhau. Giữa các tùy chọn được tạo sẵn cũng như bộ lọc và nhóm tùy chỉnh, hầu hết mọi sự kết hợp đều có thể thực hiện được.


Sau khi tạo, báo cáo có thể được lưu vào mục yêu thích, chia sẻ với người dùng khác và/hoặc thêm vào trang tổng quan và bảng tính.


Một số báo cáo phổ biến có thể được tạo bằng trang Phân tích pipeline được trình bày chi tiết bên dưới.

Báo cáo tỷ lệ thắng bại

Thắng/Thua là phép tính số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động hoặc đang hoạt động trước đó trong quy trình được đánh dấu là Thắng hoặc Thua trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách tính toán các cơ hội giành được so với các cơ hội bị mất, các nhóm có thể làm rõ các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đang chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh số, chẳng hạn như các nhóm hoặc thành viên nhóm cụ thể, một số phương tiện hoặc chiến dịch tiếp thị nhất định, v.v.Báo cáo thắng/thua lọc các khách hàng tiềm năng trong năm qua, dù thắng hay thua và nhóm các kết quả theo giai đoạn của họ trong quy trình. Việc tạo báo cáo này yêu cầu bộ lọc tùy chỉnh và nhóm các kết quả theo Giai đoạn.

Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo báo cáo thắng/thua:


 1. Điều hướng đến ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình.
 2. Trên trang Phân tích pipeline, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm các bộ lọc và nhóm.
 3. Trong menu thả xuống xuất hiện, dưới tiêu đề Nhóm theo, hãy nhấp vào Giai đoạn.
 4. Dưới tiêu đề Bộ lọc, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh để mở một menu bật lên khác.
 5. Trong menu bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, hãy nhấp vào trường đầu tiên trong phần Khớp bất kỳ quy tắc nào sau đây:. Theo mặc định, trường này hiển thị Quốc gia.
 6. Nhấp vào trường đầu tiên đó sẽ hiển thị menu phụ với nhiều tùy chọn để bạn lựa chọn. Từ menu phụ này, xác định vị trí và chọn tùy chọn Hoạt động. Làm như vậy sẽ tự động điền vào các trường còn lại.

Trường đầu tiên ghi: Đang hoạt động. Trường thứ hai ghi: là. Và cuối cùng, trường thứ ba ghi: set.

Tổng cộng, quy tắc có nội dung: Hoạt động được đặt.

 1. Bấm vào Quy tắc mới, thay đổi trường đầu tiên thành Hoạt động và trường cuối cùng thành không được đặt. Tổng cộng, quy tắc có nội dung Hoạt động chưa được đặt.
 2. Nhấp vào Thêm.

Báo cáo hiện hiển thị tổng số lượng khách hàng tiềm năng, dù là “Thắng” hay “Mất”, được nhóm theo giai đoạn của họ trong quy trình CRM. Di chuột qua một phần của báo cáo để xem số lượng khách hàng tiềm năng trong giai đoạn đó.

Tùy chỉnh báo cáo thắng thua

Sau khi tạo báo cáo thắng/thua, hãy cân nhắc sử dụng các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh báo cáo cho các nhu cầu khác nhau.

Ví dụ:

Người quản lý bán hàng có thể nhóm các khoản thắng và thua theo nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng để xem ai có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất. Hoặc nhóm tiếp thị có thể nhóm theo nguồn hoặc phương tiện để xác định nơi quảng cáo của họ thành công nhất.

Lưu và chia sẻ báo cáo

Sau khi tạo báo cáo, tiêu chí tìm kiếm có thể được lưu lại, do đó không cần phải tạo lại báo cáo trong tương lai. Các tìm kiếm đã lưu sẽ tự động cập nhật kết quả mỗi khi mở báo cáo.


Ngoài ra, báo cáo có thể được chia sẻ với người khác hoặc thêm vào bảng tính/trang tổng quan để có thể tùy chỉnh tốt hơn và truy cập dễ dàng hơn.