Đánh giá khách hàng tiềm năng

Ứng dụng CRM có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng. Thông lệ tiêu chuẩn là chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất giành được mỗi khách hàng tiềm năng. Các công ty có thể ưu tiên những khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch thành công hơn bằng cách nhanh chóng phân công họ cho những nhân viên bán hàng phù hợp.


Odoo tự động tính toán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng bằng phương pháp gọi là tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Đánh giá tiềm năng

Tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán là mô hình máy học sử dụng dữ liệu lịch sử từ Odoo CRM để chấm điểm khách hàng tiềm năng/cơ hội mở.


Khi một công ty xử lý các cơ hội thông qua quy trình CRM, Odoo sẽ thu thập dữ liệu về cơ hội nào được và sẽ bị mất. Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sử dụng dữ liệu này để dự đoán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới.


Càng có nhiều cơ hội được gửi qua hệ thống CRM thì Odoo càng thu thập được nhiều dữ liệu hơn, dẫn đến xác suất chính xác hơn.


Cụ thể, việc chấm điểm khách hàng tiềm năng mang tính dự đoán của Odoo sử dụng mô hình xác suất Bayes đơn giản:

Xác suất thành công của từng cơ hội được hiển thị trên biểu mẫu cơ hội và nó tự động cập nhật khi cơ hội tiến triển thông qua quy trình CRM.

Khi một cơ hội chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xác suất thành công của nó sẽ tự động tăng lên theo thuật toán chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Cấu hình

Tính năng ghi điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn hoạt động trong Odoo CRM. Tuy nhiên, các biến được sử dụng để tính xác suất thành công có thể được tùy chỉnh trong cài đặt.


Để tùy chỉnh các biến được sử dụng trong tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, hãy đi tới CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Trong phần Ghi điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, hãy nhấp vào nút Cập nhật xác suất.


Sau đó, nhấp vào menu thả xuống để chọn những biến mà tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ tính đến.

Bất kỳ số lượng các biến sau đây có thể được kích hoạt:


  • Bang: trạng thái địa lý nơi cơ hội bắt nguồn
  • Quốc gia: quốc gia địa lý nơi cơ hội bắt nguồn
  • Chất lượng Điện thoại: số điện thoại có được liệt kê cho cơ hội hay không
  • Chất lượng email: địa chỉ email có được liệt kê cho cơ hội hay không
  • Nguồn: nguồn của cơ hội (ví dụ: công cụ tìm kiếm, mạng xã hội)
  • Ngôn ngữ: ngôn ngữ nói được chỉ định trong cơ hội
  • Thẻ: thẻ được đặt trên cơ hội

Các biến Giai đoạn và Đội luôn có hiệu lực. Giai đoạn đề cập đến giai đoạn trong quy trình CRM khi có cơ hội. Nhóm đề cập đến nhóm bán hàng được chỉ định phụ trách một cơ hội. Việc chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn tính đến hai biến này, bất kể biến tùy chọn nào được chọn.

Tiếp theo, hãy nhấp vào trường ngày bên cạnh tùy chọn Xem xét khách hàng tiềm năng được tạo kể từ: để chọn ngày mà việc tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ bắt đầu tính toán.


Cuối cùng nhấn Xác nhận để lưu thay đổi.

Thay đổi xác suất theo cách thủ công

Xác suất thành công của cơ hội có thể được thay đổi theo cách thủ công trên biểu mẫu cơ hội. Bấm vào số xác suất để chỉnh sửa nó.

Việc thay đổi xác suất theo cách thủ công sẽ loại bỏ các cập nhật xác suất tự động cho cơ hội đó. Xác suất sẽ không còn tự động cập nhật khi cơ hội di chuyển qua từng giai đoạn của quy trình.

Để kích hoạt lại xác suất tự động, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh tỷ lệ phần trăm xác suất.

Chỉ định tiềm năng cho nhân viên dựa theo tỷ lệ cơ hội

Odoo CRM có thể chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng dựa trên các quy tắc được chỉ định. Tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của khách hàng tiềm năng để ưu tiên những quy tắc có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch hơn.

Định cấu hình phân công dựa trên quy tắc

Để kích hoạt phân công dựa trên quy tắc, hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Phân công dựa trên quy tắc.


Tính năng phân công dựa trên quy tắc có thể được đặt để chạy Thủ công, nghĩa là người dùng Odoo phải kích hoạt phân công theo cách thủ công hoặc Lặp lại, nghĩa là Odoo sẽ tự động kích hoạt phân công theo khoảng thời gian đã chọn.


Để thiết lập tự động gán khách hàng tiềm năng, hãy chọn Lặp lại cho phần Đang chạy. Sau đó, tùy chỉnh tần suất Odoo sẽ kích hoạt phân công tự động trong phần Lặp lại mọi phần.

Nếu phân công dựa trên quy tắc được đặt thành chạy lặp lại, nhiệm vụ vẫn có thể được kích hoạt theo cách thủ công bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên tròn trong cài đặt Phân công dựa trên quy tắc (hoặc sử dụng nút Chỉ định khách hàng tiềm năng trên trang cấu hình nhóm bán hàng).

Định cấu hình quy tắc phân công

Tiếp theo, đặt cấu hình quy tắc phân công cho từng nhóm bán hàng và/hoặc nhân viên bán hàng. Những quy tắc này xác định Odoo chỉ định khách hàng tiềm năng nào cho người nào. Để bắt đầu, hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng và chọn nhóm bán hàng.


Trên biểu mẫu cấu hình nhóm bán hàng, trong Quy tắc phân công, nhấp vào Chỉnh sửa miền để định cấu hình các quy tắc mà Odoo sử dụng nhằm xác định phân công khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này. Các quy tắc có thể bao gồm bất kỳ điều gì có thể phù hợp với công ty hoặc nhóm này và có thể thêm bất kỳ quy tắc nào.


Nhấp vào Thêm bộ lọc để bắt đầu tạo quy tắc gán. Bấm vào dấu + bên phải quy tắc gán để thêm dòng khác. Bấm vào biểu tượng x để loại bỏ dòng.


Để tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của cơ hội, hãy nhấp vào menu thả xuống ngoài cùng bên trái của dòng quy tắc phân công và chọn Xác suất.


Từ menu thả xuống ở giữa, chọn ký hiệu phương trình mong muốn—rất có thể là ký hiệu lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng.


Ở khoảng trống ngoài cùng bên phải, nhập giá trị số mong muốn của xác suất. Cuối cùng nhấn Save để lưu thay đổi.

Ví dụ:

Để định cấu hình quy tắc phân công sao cho nhóm bán hàng nhận được khách hàng tiềm năng có xác suất thành công từ 20% trở lên, hãy tạo dòng Miền có nội dung: Xác suất >= 20.


Các quy tắc phân công riêng biệt cũng có thể được cấu hình cho từng thành viên trong nhóm. Từ trang cấu hình nhóm bán hàng, nhấp vào thành viên nhóm trong tab Thành viên, sau đó chỉnh sửa phần Miền. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi.


Nếu việc phân công khách hàng tiềm năng tự động được định cấu hình trong cài đặt thì cả nhóm bán hàng và từng thành viên trong nhóm đều có tùy chọn Bỏ qua việc phân công tự động. Chọn hộp này để loại bỏ một nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể khỏi bị tự động chỉ định khách hàng tiềm năng bằng tính năng phân công dựa trên quy tắc của Odoo. Nếu tính năng Bỏ qua tự động chỉ định được kích hoạt, nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng vẫn có thể được chỉ định khách hàng tiềm năng theo cách thủ công.


Để chỉ định khách hàng tiềm năng theo cách thủ công cho nhóm bán hàng này, hãy nhấp vào nút Chỉ định khách hàng tiềm năng ở đầu trang cấu hình nhóm bán hàng. Thao tác này sẽ chỉ định bất kỳ khách hàng tiềm năng nào hiện chưa được chỉ định và khớp với miền được chỉ định của nhóm này.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn